กะลา

ภาษาไทย 4 ภาค

ภาคเหนือ

กะโล่ง


ภาคอีสาน

กะโป๋


ภาคใต้

พรกพ่าว