นศ.มจพ.ลาดกระบังรวมตัวหนุนประชาธิปไตย ตั้งคำถามถึงรัฐบาล

แฟลชม็อบ (Flash Mob)

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 26 ก.พ. ที่ลานตลาดหอใน สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตัวแทนกลุ่ม KMITL Political ในฐานะหนึ่งในตัวแทนของประชาชนผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข แสดงจุดยืนสนับสนุนให้การบริหารงานของรัฐบาลตั้งอยู่บนหลักนิติรัฐ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข


พร้อมขอสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงมี และให้กำลังใจประชาชนทุกคนที่ร่วมมือกันทำหน้าที่ตรวจสอบและตั้งคำถามกับการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดทางกลุ่มขอสนับสนุนและให้กำลังใจบุคคลผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชน และองค์กรอิสระต่างๆ ที่ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยนักศึกษากว่า 500 คน ร่วมกันนั่งปราศรัยกันอย่างสงบ ส่วนช่วงท้ายของการปราศรัย กลุ่มนักศึกษาได้ร่วมกันเปิดไฟจากโทรศัพท์ และร่วมกันร้องเพลง ก่อนหยุดการปราศรัยในเวลา 18.45 น.