สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

พระเกจิ

สมเด็จฯ ท่านปฏิบัติเคร่งในพระธรรมวินัย ทรงศิลาจารุวัตรงามสง่าด้วยราศี เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของมหาชน และแม้แต่พระคุณท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิตยังเคารพเลื่อมใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกครั้งที่มีพุทธาภิเษกท่านเจ้าคุณนรรัตน์ฯ เป็นต้องนำพระรูปสมเด็จฯ มาวางไว้ข้างหน้าเพื่อขอบารมีให้ช่วยประสิทธิประสาทความขลังในวัตถุมงคลทุกครั้ง

เกียรติคุณสมเด็จฯ พอจะกล่าวโดยย่อได้ดังนี้

๑) สมเด็จฯ สอบพระปริยัติธรรมในมหามงกุฏราชวิทยาลัยถึงขั้นเปรียญเอก เทียบ ๗ ประโยคโดยได้รับรางวัลที่ ๑ ทุกประโยคตั้งแต่ต้นจนถึงชั้นสูงสุดนับได้ว่า สมเด็จฯ ท่านสั่งสมบุญญาธิการบารมีมาดียิ่ง

๒) ท่านได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง เช่น เจ้าคณะมณฑล ประธานสังฆสภาตลอดจนเป็นสังฆนายก และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสนานถึง ๕๐ ปีเศษ อนึ่งทุกตำแหน่งที่ท่านบริหารปกครองได้สัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมาย โดยท่านยอมอุทิศร่างกาย กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญาเพื่อการพระศาสนาอย่างแท้จริง

๓) ในด้านวัตรปฏิบัติของสมเด็จฯ นอกจากสวดมนต์ไหว้พระทำกรรมมัฏฐานภาวนาแล้ว ท่านยังฟังพระสวดปาฏิโมกข์ทุกครึ่งเดือน นับตั้งแต่ท่านอุปสมบทมาจนถึงวันมรณภาพ (๘ มิถุนายน ๒๔๙๔) โดยขาดเพียง ๒ ครั้งเพราะอาพาธหนักลุกไม่ขึ้น

วัตถุมงคลทุกอย่างของสมเด็จฯ สนนราคาแพง ก็ยังมีบุคคลศรัทธาเช่าเอาไปบูชา (เหรียญที่นำมาให้ท่านศึกษานี้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง)

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)