อยู่นิ่งๆ

ภาษาไทย 4 ภาค

ภาคเหนือ

หนิม


ภาคอีสาน

อยู่ซือซือ


ภาคใต้

อยุ่เฉย