ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย จ.ลำพูน

พระเกจิ

เกียรติคุณ ครูบาศิริวิชโย นักบุญแห่งลานนาไทย กล่าวว่าโดยย่อดังนี้

๑) ตอนที่ท่านเกิด ภูมิอากาศวิปริตผิดปกต ิท่านจึงได้ชื่อว่า ฟ้าฮ้อง หรือ อินเฟือน มีความหมายว่า พระอินทร์สะเทือน ครั้นโตขึ้นมีจิตใจเมตตาผิดกว่าเด็กทั้หลาย ไม่ว่าบิดา (นายควาย) หรือ มารดา (นางอุษา) จะจับปลาหรือสิ่งที่มีชีวิตมากิน ถ้าท่านเห็นว่ายังมีชีวิตอยู่เป็นต้องลักปล่อยไปเสียทุกครั้ง
๒) เมื่อท่านศึกษาเล่าเรียนก็เพียรได้สำเร็จในเวลาที่รวดเร็วจนหมดภูมิความรู้ของอาจารย์ผู้สั่งสอน
๓) เมื่อท่านตั้งใจปฏบัติสิ่งใด สิ่งนั้นต้องส้มฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลโดยส่วนรวม
๔) เป็นที่เชี่อกันว่าท่านบรรลุธรรมชั้นสูง และทุกแห่งที่ครครูบาศรยิชัยได้ไปพักอาศัยจะมีประชาชนชาวภาคเหนือห้อมล้อม บางคนมาชมบารมี บางคนมาร่วมทำบุญ บาวคนมาฟังธรรมะ ยิ่งนานวันเข้าปรากฏว่า คนทั่วภาคเหนือหลั่งไหลร่วมทำบุญกับท่านไม่ขาด และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ
๕) ท่านสามารถสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์ ในสิ่งที่กระทำได้ยาก แต่ก็ประสบความสำเร็จโดยไม่ยาก เช่น การบูรณะวัดพระสิงห์ การสร้างทางรถยนต์ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้น
๖) ใครมีทุกข์ มีร้อน เมื่อได้พบหรือได้สนทนากับท่าน ความทุกข์ ความร้อนจะเหือดแห้งหายไปในที่สุด
๗) ครูบาศรีวิชัย ท่านรู้กาลมรณะล่วงหน้าโดยเทศน์บอกศิษย์ว่า “…ความตายเป็นสิ่งแน่นอน และเราก็รู้ว่า เวลาอันนั้นอยู่ไม่ไกลแล้ว จงนำตัวเรากลับไปวัดบ้านปางเถิด โรคของเรานี้แม้รักษาอย่างไรก็ไม่หายแล้ว…” ในที่สุดท่านๆ ก็ได้หมดลมหายใจเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑ ขณะที่ท่านจะดับจิต ปรากฏว่า พระจันทร์แม้จะเต็มดวงแต่กลับมือดลื้ม อากาศเยือกเย็นแบบน่าสพึงกลัว
อนึ่งเมื่อวันพระราชทานเพลิงศพอากาศก็วิปริต แต่ถึงกระนั้น ประชาชนจาก ๗ จังหวัดภาคเนือได้มาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

ค้นหาภาษาถิ่น
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐาน หรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน และอาจจะแตกต่างจากภาษาในท้องถิ่นอื่นทั้งทางด้านเสียง คำและ การใช้คำ

ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยคำ และสำเนียง ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาค ของประเทศไทย บางทีเรียกว่า ภาษาท้องถิ่น และหากพื้นที่ของผู้ใช้ภาษานั้นกว้างก็จะมีภาษาถิ่นหลากหลาย และมีภาษาถิ่นย่อย ๆ ลงไปอีก

ภาษาถิ่น แบ่งได้เป็น 4 ถิ่นใหญ่ ๆ คือ ภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้

ภาษาถิ่นกลาง
ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคกลาง เช่น เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดเหล่านี้ มีสำเนียงพูดที่แตกต่างกันออกไป จะมีลักษณะเพี้ยนเสียงไปจากภาษากลางที่เป็นภาษามาตรฐาน

ภาษาถิ่นเหนือ
หรือภาษาถิ่นพายัพ (คำเมือง) ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิม มักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน ลำพูน ตาก แพร่ เป็นต้น

ภาษาถิ่นอีสาน
ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ได้แก่ ภาษาที่ชนกลุ่มใหญ่ในภาคอีสานใช้พูดจากัน ซึ่งใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สกลนคร หนองคาย นครพนม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เป็นต้น

ภาษาถิ่นใต้
ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ของประเทศไทย ลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย รวม 14 จังหวัด เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช เป็นต้น และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาษาถิ่นใต้ ยังมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เป็นภาษาถิ่นใต้ ภาคตะวันออก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ตรัง สตูล ภาษาถิ่นใต้ตะวันตก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานีและชุมพร และภาษาถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดนราธิวาส และ ปัตตานี ในแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นใต้ เป็นภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น ภาษาถิ่นระนอง ภาษาถิ่นภูเก็ต ภาษาถิ่นพัทลุง ภาษาถิ่นสงขลา เป็นต้น ภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้อาจจะมีเสียง และคำที่เรียกสิ่งเดียวกันแตกต่างกันออกไป

ภาษาถิ่นตะวันออก
วิเศษ ชาญประโคน (2550, หน้า 40-41) ได้กล่าวถึง ภาษาถิ่นตะวันออกว่าเป็นภาษาย่อย ที่ใช้พูดจากัน ในท้องถิ่นตะวันออกมี ระยอง จันทบุรี ตราด เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *