พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง) วัดสองพี่น้อง จ.สมพรรณบุรี

พระเกจิ

เมื่อครั้ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์เมืองสุพรรณบุรี ได้ตรัสกับเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีตอนหนึ่งว่า “…ในแขวงสองพี่น้อง มีพระอุปัชฌาย์อยู่อย่างไรจึงไม่ได้รับเลือกขึ้นเป็นเจ้าคณะแขวง…” จากนั้นได้มีพระดำรัสสั่งให้ เจ้าคณะจังหวัดส่งพระอุปัชฌาย์เหนี่ยงให้เข้าเฝ้าในกรุงเทพฯ เพื่อทรงรู้จักตัวไว้ ก่อนจะเสด็จกลับกรุงเทพฯได้โปรดประทานแต่งตั้งเจ้าคณะแขวงสองพี่น้องใหม่ คือให้เจ้าอธิการเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะแขวง วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพระเถระที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างจะแพร่หลาย คือ
๑) หลวงพ่อโหน่ง อินทสุวณโณ ท่านเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดสองพี่น้อง ก่อนที่จะไปเป็นสมภารวัดคลองมะดัน
๒) พระมงคลเทพมุนี หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านได้อุปสมบทที่วัดสองพี่น้อง
๓) พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง) เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เมื่อครั้งท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ได้อุปสมบท
อนึ่ง วัตถุมงคลเหรียญพระครูเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง รุ่นแรกรุ่นเดียวที่สร้างในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ และเป็นเหรียญเก่าที่สุดของอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *