สรุปรายละเอียด “เงินอุดหนุนบุตร” ที่นี่ครบทุกขั้นตอน

ข่าวเศรษฐกิจ

1.เมื่อวันที่ 11 ก.ค.63 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเพจว่า ในงวดเดือนกรกฎาคมนี้ มีผู้ส่งคำขอเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท รวมทั้งหมด 1,617,534 ราย เป็นจำนวนเงิน 970,520,400 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ ได้นำจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา

2.ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่นี่ —> http://csgcheck.dcy.go.th/

3.หากพบว่า เงินอุดหนุนไม่เข้าบัญชีตามที่ควรตรวจสอบสิทธิจากทางลิงก์ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยระบุว่า
-ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีสถานะ (E20 ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน) ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลตามคำแนะนำในระบบตรวจสอบ
-หากพบว่าจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน โดยต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ทันภายในวันที่ 25 ของเดือน จึงจะมีผลการเบิกจ่ายในเดือนถัดไป
-ผู้ลงทะเบียนส่วนภูมิภาคให้ติดต่อ พมจ.(วันเวลาราชการ)
-ผู้ลงทะเบียน กทม.โปรดติดต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชน (วันเวลาราชการ)

4.สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรเบอร์ตรง 02-651-6534, 02-651-6920, 02-651-6902 หรือ 02-255-5850-7
ต่อ 121,122,123,147,152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ) สายด่วน พม.โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

5.มาดูสาเหตุที่ทำให้ข้อมูลถูกปฏิเสธการจ่ายเงินและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายการต่อไปนี้

ข้อมูลถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ให้ตรวจสอบ
– ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับกรมการปกครอง – เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กแรกเกิด
– วัน เดือน ปีเกิดของเด็กแรกเกิด
– หากต้องการแก้ไขให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
– ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Prompt Pay
– เคยมีการ Register PromptPay แต่ยกเลิกแล้ว
ให้ผู้ปฏิบัติเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง
วิธีที่ 1 ให้ติดต่อธนาคารเพื่อผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
ธนาคารดังต่อไปนี้ กรุงเทพ ,กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย, เกียรตินาคิน, ซีไอเอ็มบีไทย ,ทหารไทย ,ทิสโก้, ไทยพาณิชย์ ,แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ ,ธนชาต ,สแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์(ไทย) ,อิสลามแห่งประเทศไทยวิธีที่ 2 ให้ผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่ ดังนี้ ***เลือกธนาคารใดธนาคารหนึ่ง
– ธนาคารกรุงไทย
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
– ธนาคารออมสิน
-บัญชีปิดไปแล้ว
-ไม่พบบัญชี
-ไม่มีบัญชี
-เลขบัญชีไม่ถูกต้อง, บัญชีติดเงื่อนไข ((กรณีรายการ Direct Credit)
ให้ผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่
(เลือกธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้วติดต่อ–บัญชีทอดทิ้ง เจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูล)
-ธนาคารกรุงไทย
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตร (ธกส.)
-ธนาคารออมสิน

6. ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบบัญชีที่ขอรับ เงินอุดหนุน ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ หากต้องแก้ไขให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

7.การได้รับอุดหนุนบุตร 600 บาทนั้น กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีโดยตรงตามรอบที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยจะเป็นการโอนต่อเนื่องทุกเดือนจนกระทั่งบุตรมีอายุครบ 6 ขวบเต็ม

8.ปฎิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เดือน/ปี วันที่โอนเงิน
ต.ค.-62 พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 62
พ.ย.-62 ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 62
ธ.ค.-62 จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 62
ม.ค.-63 ศุกร์ที่ 10 มกราคม 63
ก.พ.-63 ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 63
มี.ค.-63 อังคารที่ 10 มีนาคม 63
เม.ย.-63 ศุกร์ที่ 10 เมษายน 63
พ.ค.-63 ศุกร์ที่ 8 เมษายน 63
มิ.ย.-63 พุธที่ 10 มิถุนายน 63
ก.ค.-63 ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 63
ส.ค.-63 จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 63
ก.ย.-63 พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 63

9.สำหรับการตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท สามารถด้วยตนเองที่
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองและบุตรที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ การเข้าสู่ระบบก็ทำได้ทั้งการสแกน QR cord หรือตามลิงก์เงินอุดหนุนบุตร

10.สำหรับขั้นตอนตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) มีรายละเอียดดังนี้
-เข้าไปที่เว็บไซด์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตรวจสอบสิทธิ http://csgcheck.dcy.go.th/
-ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
-ระบุเลขประจำตัวประชาชนบุตรแรกเกิด
-ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
-กดค้นหาข้อมูล สำหรับข้อมูลดังกล่าวจะมีอัพเดตสถานการณ์จ่ายเงินของทุกรอบเดือน

11.หากผู้ปกครองคนใดยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถไปลงทะเบียนที่สถานที่รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรปี 63 ได้แก่
-กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
-เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
-ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

12.คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท
12.1 สำหรับเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์
-ต้องมีสัญชาติไทย
-พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทยหรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
-เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ
-อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
-ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

12.2 สำหรับผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
-มีสัญชาติไทย
-เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
-เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
-อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อปี

13.เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน
-แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
-แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
-บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
-สูติบัตรเด็กแรกเกิด
-สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสินหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
-สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา
-กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ (สลิปเงินเดือนหรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
-สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2

14.สำหรับมารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียน ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแต่อย่างใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *