ข่าวดี! เยียวยากลุ่มเปราะบาง “3,000 บาท” เงินเข้าบัญชี 20 ก.ค.63 แน่นอน

ข่าวเศรษฐกิจ

-https://bit.ly/2C7lo3D
-รูปประกอบของกรุงเทพธุรกิจ

1.วันที่ 16 ก.ค.63 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงมีมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางจำนวน 3,000 บาท ที่เป็นอีกหนึ่ง มาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน

2.โดยการจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ เดือนพ.ค.-ก.ค.63

3.ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แจ้งว่า เงินเยียวยา 3,000 บาท ที่จะจ่ายให้กลุ่มเปราะบางนั้น จะจ่ายในวันที่ 20 ก.ค.2563 แน่นอน โดยจะจ่ายพร้อมกันทุกกลุ่มและจะจ่ายครั้งเดียวจำนวน 3,000 บาทเลย

4.สิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ใครกันที่เข้าเกณฑ์บ้าง?
-ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆ เช่น มาตรการเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน”
หรือ “เยียวยาเกษตร” เป็นต้น
-ซึ่งกลุ่มนี้มีจำนวนรวมกว่า 6,700,000 คน มีวงเงินช่วยเหลือเยียวยารวม 20,000 ล้านบาท

5.กลุ่มเปราะบางประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่
-กลุ่มเด็กจากครัวเรือนยากจน ซึ่งนับตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 1,300,000 คน
-กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 4,000,000 คน
-กลุ่มคนพิการ จำนวน 1,300,000 คน

6.สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะจัดสรรเงินเยียวยาตามฐานข้อมูลที่ทาง (พม.) มีอยู่

7.เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *