นศ.ราชภัฏอุดรขึ้นป้าย”บ่ออนซอนเผด็จการ” จัดแฟลชม็อบต้านอำนาจเผด็จการ ค้านยุบอนาคตใหม่

แฟลชม็อบ (Flash Mob)

วันที่ 26 ก.พ. ที่บริเวณอาคาร 5 ลานกิจกรรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีนักศึกษาราชภัฏและประชาชนในพื้นที่จ.อุดรธานี กว่า 500 คนได้จัดแฟลชม็อบขึ้นภายใต้ชื่อ ” ราชภัฏอยากงัดกับสลิ่ม” มีนักศึกษาแต่ละชั้นปีทั้งชายและหญิงทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรม โดยมีอาจารย์ได้มาขอร้องไม่ให้จัดกิจกรรมแต่ไม่เป็นผล ซึ่งกลุ่มนักศึกษาที่จัดแฟลชม็อบครั้งนี้ได้ออกแถลงการณ์ภายใต้ชื่อ “แถลงการณ์กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 ที่ผ่าน ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา 10 ปี ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

ด้วยความเคารพต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี มีความกังวลใจต่อคำวินิจฉัยของศาลที่สั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากประเด็นดังต่อไปนี้

1. พรรคการเมืองแต่ละพรรคมิได้ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยอุดมการณ์ของพรรค ซึ่งประชาชนจำนวนหกล้านเสียงได้ลงคะแนนเลือก เนื่องจากมีอุดมการณ์ที่ใกล้เคียงกับพรรคการเมืองนั้น กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี กังวลใจถึงคะแนนเสียงของประชาชนจำนวนดังกล่าวที่สูญเสียไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพและอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมไทย

2.การที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยเหตุแห่งประเด็นที่ว่า พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 72 ห้ามมิให้บุคคลใดบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองมูลค่าเกินสิบล้านบาท ต่อพรรคการเมืองต่อปี และห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่มีพฤติกรรม “ไม่เป็นปกติวิสัยทางการค้า” อันถือว่าเป็นการรับผลประโยชน์อื่น

โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2560 จึงเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคนั้น เป็นการปรับใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามหลักนิติวิธี ทั้งไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อระบบกฎหมายไทยทั้งระบบอย่างร้ายแรง เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเด็ดขาดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยองค์กรอื่นใดได้ ทั้งยังมีผลผูกพันรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรอื่นของรัฐให้ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม

กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี ขออยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ต้องการเห็นสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นธรรมภายใต้หลักนิติรัฐ นิติธรรม รวมถึงขอส่งกำลังใจให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชาชนที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. และต่อต้านอำนาจของเผด็จการ ลงชื่อ “ดอกจานบานที่อุดร” กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี 26 ก.พ.63

ภายหลังอ่านแถลงการณ์ และในระหว่างการชุมนุมนักเรียนนักศึกษาได้ผลัดกันขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นไล่รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของรัฐบาลอีกด้วย ขณะที่แกนนำได้กล่าวกับนักศึกษาที่มาจัดแฟลชม็อบว่า การตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ดูแล้วไม่เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ขึ้นพูดออกไมค์

จากนั้นแกนนำนักศึกษาได้อ่านคำกลอน ก่อนร่วมกันร้องเพลง “เพลงดอกไม้มวลชนและแสงดาวแห่งศรัทธา” ก่อนจะพากันแยกย้ายกันกลับ สำหรับการจัดแฟลชม็อบของนักศึกษาราชภัฏครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ผู้บริหารได้ขอร้องนักศึกษาไม่ให้จัด แต่ไม่เป็นผล นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตุการณ์การจัดแฟลชม็อบของนักศึกษาราชภัฏอุดรธานีในครั้งนี้ด้วย