ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบให้หน่วยข่าวต่างๆ ส่งสำเนาข่าวกรองฯ 9 ประเภท

ข่าวล่าสุดวันนี้

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดส่งสำเนาข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ลงนามโดยนายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เพื่อให้ระบบงานข่าวกรองแห่งชาติมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และเกิดการบูรณาการในประชาคมข่าวกรอง

โดยสั่งการให้หน่วยข่าวกรอง ตั้งแต่ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ศูนย์รักษาความปลอดภัย กรมข่าวทหาร กรมข่าวทหารบก กรมข่าวทหารเรือ กรมข่าวทหารอากาศ สำนักการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หน่วยข่าวกรองทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมข่าวกรอง ตามที่ผู้อำนวยการข่าวข่าวกรองประกาศกำหนด

กำหนดให้หัวหน้าหน่วยข่าวกรองของแต่ละหน่วยจัดส่งสำเนารายงานข่าวกรองต่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งรายงานข่าวกรองที่ต้องส่งมาที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีดังนี้

1.ภัยคุกคามต่อสถาบันหลักของชาติ

2.ภัยคุกคามการก่อการร้าย

3.ภัยคุกคามข้ามชาติและอาชญากรรมข้ามชาติ

4.ภัยคุกคามจากรัฐต่างชาติ

5.ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ

6.ภัยคุกคามทางไซเบอร์

7.การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

8.การเตรียมความพร้อมแห่งชาติและภัยพิบัติระดับชาติ

9. รายงานข่าวกรองอื่นตามที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กำหนดเวลาให้มีการจัดส่ง หลังจากรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับตั้งแต่ได้จัดทำรายงานข่าวกรองนั้น

T_0001