ข่าวดี! “สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด” ธ.ก.ส.ให้เป็นทุนช่วยสร้างธุรกิจที่บ้านเกิด

ข่าวล่าสุดวันนี้

1.วันที่ 8 ก.ค.2563 อัพเดตสินเชื่อมาใหม่จาก ธ.ก.ส.โครงการเพื่อคนรุ่นใหม่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร “สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด”

2.จุดประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในบ้านเกิดของตน เพื่อช่วยสนับสนุนในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ซึ่งจะนำไปใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564

3.สำหรับผู้ขอสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิดต้องมีคุณสมบัติดังนี้
-บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี
-เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกร
-ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.มาก่อนเว้ นแต่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเพื่อกู้เงินตามโครงการสินเชื่อพอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan : SL)
-ผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบ อาชีพอิสระ หรือหลักสูตรสารพัดอาชีพพัฒนาทักษะสร้างรายได้
-หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้หรือผ่านประสบการณ์จากหน่วยงานบริษัท ห้างหุ้นส่วนและร้านค้าต่างๆ

4.อาชีพกลุ่มไหนที่จะได้รับการพิจารณาให้สินเชื่อกันบ้าง มาดูตัวอย่างกันเถอะ
-อาชีพเกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมหรือ Smart Farmer เช่น โรงเรือนแปรรูปผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรือนอัจฉริยะควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นต้น
-อาชีพบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร เช่น โดรนรับจ้างพ่นปุ๋ยพืช บริการวางระบบน้ำ บริการเซนเซอร์วัดความชื่นข้าวเปลือก เป็นต้น
-อาชีพนอกภาคการเกษตรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือบริการ เช่น ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า เจ้าของธุรกิจและผู้ซื้อแฟรนไชส์ ค้าส่งค้าปลีก ค้าขายออนไลน์ ร้านขายของชํา และร้านสปา เป็นต้น

5. รายละเอียดสินเชื่อ มีดังนี้
5.1 วงเงินสินเชื่อวงเงินกู้เป็นไปตามความจําเป็นและแผนงานโครงการ
5.2 อัตราดอกเบี้ย
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เดือนที่ 1-3 อัตรา 0% ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยตาม MRR*
-เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 อัตรา 4% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยตาม MRR* (*ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.5% ต่อปี)
5.3 ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
5.4 การชําระคืน
-กรณีกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กําหนดชําระคืนไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้
-กรณีกู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน กําหนดชําระคืนเป็นรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาของรายได้ กําหนดชําระคืนไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันกู้ โดยปลอดชําระต้นเงิน 1 ปีแรก แต่ไม่ปลอดชําระดอกเบี้ย
5.5 หลักประกัน
-ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจํานองเป็นประกันหนี้เงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจํานอง
-ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
-ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 200,000 บาท
-ใช้ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อได้

6.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา หรือโทรศัพท์ 02-555-0555 หรือเว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) https://www.baac.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *