ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเลือก “วรวิทย์ กังศศิเทียม” นั่งประธานคนใหม่

ข่าวการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้เปิดเผยว่า วันนี้ ( 5 มี.ค. 2563 )เวลา 11.00 น. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมกันเพื่อเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ แทนที่ของนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนปัจจุบันที่จะหมดวาระลงพร้อมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 4 คน (รวม 5 คน)

โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกระหว่างตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเดิมที่เหลืออยู่ 4 คน กับว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่อีก 4 คน โดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 206 คือ ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ โดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบทั้ง 9 คน

จากนั้นเมื่อเวลา 12.00 น. ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเลือกนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยเสียงข้างมาก 6 เสียง ส่วนนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ได้ 1 เสียง และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้ 1 เสียง

สำหรับนายวรวิทย์ กังศศิเทียม เกิดวันที่ 1 มีนาคม 2495 ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กฎหมายมหาชน), เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน อัยการจังหวัดสกลนคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2534, อัยการจังหวัดอุดรธานี วันที่ 1 พฤษภาคม 2536, อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม วันที่ 1 ธันวาคม 2543, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด, ตุลาการศาลปกครองกลาง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2544, รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2544, อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก วันที่ 1 ตุลาคม 2545, ตุลาการศาลปกครองสูงสุด วันที่ 17 พฤษภาคม 2551

ประวัติอื่น ๆ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ศป.) 2 สมัย, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง