ราชกิจจานุเบกษา เผยจำนวนคนไทยใน 77 จ. มีทั้งหมด 66.5 ล้านคน – เฉพาะกรุงเทพฯ 5.6 ล้านคน

ข่าวการเมือง

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ

สำหรับจำนวนราษฎรทั่วประเทศ 77 จังหวัด มีทั้งสิ้น 66,558,935 คน

โดยมีผู้ถือสัญชาติไทย 65,614,157 คน แบ่งเป็น
– เพศชาย 32,110,775 คน
– เพศหญิง 33,503,382 คน

ผู้ไม่ได้สัญชาติไทย 944,778 คน แบ่งเป็น
– เพศชาย 494,325 คน
– เพศหญิง 450,453 คน

ส่วนราษฎรในกรุงเทพมหานคร มีทั้งสิ้น 5,666,264 คน

ถือสัญชาติไทย 5,556,631 คน แบ่งเป็น
– เพศชาย 2,609,200
– เพศหญิง 2,947,431

ไม่ได้สัญชาติไทย 109,633 คน แบ่งเป็น
– เพศชาย 60,116 คน
– เพศหญิง 49,517 คน