ขนมจีน

ภาคเหนือ ข้าวหนมเส้น ภาคอีสาน ข้าวปุ้น ภาคใต้ หRead More…

คิด

ภาคเหนือ กิ๊ด ภาคอีสาน คึด ภาคใต้ คิดRead More…

ค้นหา

ภาคเหนือ เซาะหา ภาคอีสาน ซอกหา ภาคใต้ ค้นหาRead More…

คิดถึง

ภาคเหนือ กึ๊ดเติงหา ภาคอีสาน คิดฮอด ภาคใต้ คิดถRead More…

คางคก

ภาคเหนือ คางคาก ภาคอีสาน ขี้คันคาก ภาคใต้ ค้างคRead More…