ขนมจีน

ภาคเหนือ ข้าวหนมเส้น ภาคอีสาน ข้าวปุ้น ภาคใต้ ห�Read More…

คิด

ภาคเหนือ กิ๊ด ภาคอีสาน คึด ภาคใต้ คิดRead More…

ค้นหา

ภาคเหนือ เซาะหา ภาคอีสาน ซอกหา ภาคใต้ ค้นหาRead More…

คิดถึง

ภาคเหนือ กึ๊ดเติงหา ภาคอีสาน คิดฮอด ภาคใต้ คิดถ�Read More…

คางคก

ภาคเหนือ คางคาก ภาคอีสาน ขี้คันคาก ภาคใต้ ค้างค�Read More…